Monitor subsidieregeling begaafde leerlingen: Uitkomsten tweede meting (2020-2021)

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap (OCW) heeft voor de periode van 2019 – 2023 subsidie beschikbaar gesteld om het primair en voortgezet onderwijs te stimuleren een passend onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor (hoog)begaafde leerlingen in te richten. Oberon, de Universiteit Utrecht en CBO Talent Development monitoren samen de wijze waarop samenwerkingsverbanden passend onderwijs in het po en vo de subsidie inzetten voor activiteiten. Het onderzoek is mogelijk gemaakt door NRO. Het monitoronderzoek loopt van 2019 tot 2023 en rapporteert jaarlijks de bevindingen op basis van verschillende bronnen. Naast het monitoronderzoek vindt er ook een afzonderlijk verdiepend onderzoek plaats naar de impact en werkzame mechanismen van de subsidieactiviteiten, het image-onderzoek genaamd.  
De uitkomsten van de tweede meting (2020-2021) zijn bekend en vindt u in het kort hieronder:

Uitkomsten monitor tweede meting 2020-2021

Bij de eerste meting stonden de plannen van samenwerkingsverbanden om de subsidie te gaan uitgeven centraal. Bij deze tweede meting is de focus verschoven naar het volgen van de realisatie van de plannen. Ook  kijken  we  naar  de  voortgang  op  de  subsidiedoelen.  Er  zijn  hiervoor  vragenlijsten  uitgezet  onder scholen en samenwerkingsverbanden.

In vergelijking met vorig jaar zijn veel samenwerkingsverbanden passend onderwijs van voorbereiding overgegaan naar uitvoering van subsidieactiviteiten. Activiteiten zijn zeer divers en omvatten voltijd en deeltijd begaafdenonderwijs, onderwijszorgarrangementen, professionaliseringsactiviteiten en kennisdeling. Soms was dit wel online of met vertraging, wegens de impact van corona. Er is nog een kleine groep samenwerkingsverbanden die nog aan het opstarten is, deze groep had relatief veel last van de impact van corona.

De doelen en doelgroepen waarvoor de subsidie wordt ingezet zijn nog steeds zeer breed, zowel op samenwerkingsverbandniveau als onder scholen. Een enkele regio heeft dit in vergelijking met vorig jaar meer geconcretiseerd. Het merendeel van de scholen heeft een werkwijze om leerlingen met kenmerken van (hoog)begaafdheid te signaleren.

Samenwerkingsverbanden zijn in vergelijking met vorig jaar positiever over het kennisniveau, de kennisdeling, de samenwerking en het passende aanbod rondom (hoog)begaafdheid. Er zijn nog aandachtspunten. Samenwerkingsverbanden willen nog verder werken aan het dekkend maken van het aanbod en de kwaliteitsverschillen tussen scholen onderling. Scholen geven aan dat de communicatie over de subsidie-inzet beter kan. Scholen die niet op de hoogte gehouden worden staan ook minder vaak achter het subsidieplan van het samenwerkingsverband. Ook zijn niet alle scholen op de hoogte van de criteria om leerlingen te kunnen doorverwijzen naar activiteiten of van het aanbod in de regio rondom professionalisering en kennisdeling.

Het rapport, de bijbehorende factsheet en verdere informatie over het monitoronderzoek zijn te vinden op de site van Oberon.
Ook is in oktober 2022 een artikel verschenen genaamd ‘Passend onderwijs voor (hoog)begaafde leerlingen: Van subsidie naar uitvoering’ in Beter Begeleiden over de tweedemonitormeting. Beter begeleiden is een uitgave van de LBBO (www.lbbo.nl).