CBO Groepsscreening

Het CBO verricht groepsonderzoek op scholen. Dit dient als een screeningsmiddel op middelbare scholen, bijvoorbeeld in de eerste klassen, en in de hoogste groepen van basisscholen en is er op gericht de betrokkenen (school, ouders, de leerling zelf) meer inzicht te geven in de capaciteiten en de (aan school gerelateerde) persoonskenmerken van de leerling. Zo kunnen mogelijke problemen in het schooltraject (vroeg) gesignaleerd en voorkomen worden.

 

Wat kan groepsonderzoek u en uw school bieden:

  • De intellectuele capaciteiten van leerlingen worden in kaart gebracht.
  • Er kan worden nagegaan of er sprake is van onderpresteren bij leerlingen.
  • U krijgt informatie over de houding van leerlingen ten opzichte van de school.
  • U kunt zicht krijgen op het zelfbeeld van leerlingen.
  • Er kan worden vastgesteld welke leerlingen baat hebben bij deelname aan een verbredingstraject of andere speciale voorzieningen voor leerlingen.
  • Leerlingen bij wie sprake is van een motivatieprobleem worden opgespoord.
  • Bekeken kan worden welke leerlingen extra begeleiding nodig hebben.

 

Bij de groepsscreening gaat het er om de sterke en minder sterke capaciteiten van een leerling in kaart te brengen. Het is niet de bedoeling een leerling al dan niet als hoogbegaafd te identificeren. Evenmin resulteren de scores in een intelligentiequotiënt (IQ). Bij de groepsscreening wordt met name gedifferentieerd binnen de groep waarbij de tests en vragenlijsten zijn afgenomen. Inmiddels zijn door vele jaren van groepsonderzoeken de gegevens van tienduizenden leerlingen van scholen door het hele land verzameld. Hierdoor is het mogelijk de gegevens van individuele leerlingen ook af te zetten tegen deze landelijke normgroep.

 

Werkwijze
Indien u interesse heeft om een groepsonderzoek op uw school te laten uitvoeren, kunt u contact met het CBO opnemen. Eén van onze medewerkers kijkt samen met u naar uw wensen en naar onze mogelijkheden en de instrumenten die wij kunnen inzetten. Het onderzoek vindt op school plaats. Leerkrachten worden zodanig geïnstrueerd door het CBO dat zij de afname zelfstandig kunnen uitvoeren. De testresultaten worden bij het CBO verwerkt, waarna een schriftelijke en mondelinge rapportage van de resultaten volgt. De nabespreking vindt plaats bij het CBO  of op school, afhankelijk van wat uw voorkeur heeft. Tijdens deze mondelinge bespreking worden de testresultaten van de leerlingen naast hun schoolresultaten gelegd. De indruk die de leerkrachten/mentoren van de betreffende leerling hebben, speelt een belangrijke rol bij de interpretatie van de bevindingen.

 

Kosten
De kosten van een groepsonderzoek zijn afhankelijk van de grootte van de groep leerlingen en van de tests/vragenlijsten (licenties) die gebruikt worden tijdens het onderzoek. Na afweging van uw wensen en onze mogelijkheden wordt een prijsopgave/ offerte gemaakt. Voor een groepsscreening is een deelname van minimaal 60 leerlingen uit dezelfde jaargang een voorwaarde.

 

Collectieve screeningsdag
Voor de collectieve screeningsdag, die plaatsvindt bij het CBO, kunnen individuele leerlingen worden aangemeld, bijvoorbeeld als zij de screening op de eigen school gemist hebben. De resultaten van deze leerlingen worden vergeleken met die van duizenden andere leerlingen door het hele land. Meer informatie kunt u opvragen via info@cbo-nijmegen.nl

 

Informatiemiddag
Het CBO organiseert informatiemiddagen voor scholen die (willen) deelnemen aan de groepsscreening. De datum voor de volgende informatiemiddag wordt later bekend gemaakt. Meer informatie kunt u opvragen via info@cbo-nijmegen.nl