Toelichting CBO-Groepsscreening

CBO Talent Development verricht al meer dan 25 jaar op verschillende scholen in Nederland groepsonderzoek middels de CBO-Groepsscreening. Dit groepsonderzoek kan gedaan worden op middelbare scholen, bijvoorbeeld in de eerste, tweede of derde klassen, of in de hoogste groepen van basisscholen. Het is er op gericht de betrokkenen, dat wil zeggen onderwijsprofessionals, ouders en de leerling zelf, meer inzicht te geven in de sterke en minder sterke capaciteiten en de (aan school gerelateerde) persoonskenmerken van de leerling. Zo kunnen mogelijke problemen in het schooltraject (vroegtijdig) gesignaleerd en beter nog voorkomen worden en kan er passende begeleiding volgen. Het is niet de bedoeling een leerling al dan niet als hoogbegaafd te identificeren. Evenmin resulteren de scores in een intelligentiequotiënt (IQ).

Wat kan groepsonderzoek u, uw kind en de school bieden:

  • Meer inzicht in de intellectuele capaciteiten van uw kind
  • Sterke en minder sterke kanten worden in beeld gebracht
  • Inzicht in mogelijk onderpresteren of het risico hierop
  • Informatie over de houding van uw kind ten opzichte van de school en docenten
  • Inzicht in het zelfbeeld van uw kind
  • Antwoord op de vraag of uw kind  baat kan hebben bij deelname aan een verbredingstraject of andere speciale voorzieningen op school
  • Inzicht in mogelijke motivatieproblemen bij uw kind
  • In overleg zoeken naar mogelijkheden voor extra (buitenschoolse) begeleiding van uw kind.

De CBO-screening vindt plaats op de school van uw zoon/dochter. Leerkrachten worden zodanig geïnstrueerd door CBO Talent Development dat zij de afname zelfstandig kunnen uitvoeren. De testresultaten worden bij het CBO verwerkt, waarna een schriftelijke (tabel met scores van uw zoon/ dochter in vergelijking met de jaarlaag op de school waar hij/ zij zit) en mondelinge rapportage van de resultaten (aan school) volgt. Tijdens de mondelinge bespreking worden de testresultaten van uw zoon/dochter naast hun schoolresultaten en andere informatie, die reeds bekend is bij de onderwijsprofessional, gelegd. Op basis van alle beschikbare informatie samen worden de bevindingen die middels de screening naar voren komen geïnterpreteerd. Mochten er opvallende zaken naar voren komen dan zullen deze op initiatief van de school met u en uw kind besproken worden.