Uitkomsten eerste IMAGE deelstudie: inventarisatiestudie

Een jaar geleden is het impactonderzoek Impact of Activities in Gifted Education (IMAGE) van start gegaan. Het doel is het onderzoeken van de impact van activiteiten die in het primair en voortgezet onderwijs worden uitgevoerd om het aanbod van passend onderwijs te verbeteren voor (hoog)begaafde leerlingen. Het eerste IMAGE-rapport van Van Krijnen et al. (2021)1 is nu beschikbaar en kunt u hier vinden op de IMAGE site. Hieronder vindt u een kort overzicht van het onderzoek:

Deze eerste deelstudie binnen IMAGE betreft een inventarisatie van de activiteiten gericht op (hoog)begaafde leerlingen die samenwerkingsverbanden aanbieden of willen gaan aanbieden en is uitgevoerd door het Kohnstamm Instituut in samenwerking met Oberon en de Radboud Universiteit Nijmegen. Het doel van deze deelstudie was te achterhalen welke activiteiten er (zullen) worden geboden op het gebied van passend onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen. Onder de 142 samenwerkingsverbanden die een subsidie hebben ontvangen in het kader van de genoemde subsidieregeling, is hiervoor een online vragenlijst uitgezet.

De antwoorden van de respondenten gingen over activiteiten die op het moment van invullen van de vragenlijst reeds aan de gang waren of in de nabije toekomst gerealiseerd zouden worden. Ongeveer 70% van de respondenten noemde hierbij de overgang tussen primair en voorgezet onderwijs te verbeteren. Een dezelfde percentage noemde aanbod dubbel-bijzondere leerlingen. Een ruime meerderheid van de respondenten gaf aan dat hun samenwerkingsverband ook ander aanbod voor (hoog)begaafde leerlingen dan de eerste twee werden geboden (zoals aangepast aanbod in de klas, versnellen en plusklas). Tevens antwoordden de overgrote meerderheid van de respondenten (89%) dat er in hun samenwerkingsverband geïnvesteerd is in professionalisering van personeel door middel van professionele leergemeenschappen of scholingsaanbod voor personeel op het gebied van (hoog)begaafdheid. Aangezien professionalisering echter ook een criterium was voor toewijzing van de subsidie, is het nog onbekend in hoeverre hieraan ook daadwerkelijk behoefte is. Ten slotte bleek dat een ruime helft van de respondenten meldde dat er binnen hun samenwerkingsverband samenwerking is met verschillende partners. Daarbij werd samenwerking met (hoog)begaafdheidspecialisten vaker genoemd dan samenwerking met andere partners zoals de gemeente. Ook beleidsactiviteiten rondom het thema (hoog)begaafdheid bleken vooral gericht op het stimuleren van samenwerking tussen partijen.

Op basis van de inventarisatie in deze eerste deelstudie, wordt de inhoud van vervolgdeelstudies binnen IMAGE vormgegeven.

1 Krijnen, E., ’t Gilde, J., Ledoux, G., Schoevers, E., Vergeer, J. & van Weerdenburg, M. (2021). Inventarisatie van onderwijsactiviteiten ter verbetering van het passend aanbod voor (hoog)begaafde leerlingen. Rapportage van de eerste deelstudie in het project: IMpact of Activities in Gifted Education (IMAGE). Rapport 1075, projectnummer 20842. Kohnstamm Instituut.