Leermaterialen

Vooruit!
Hoogbegaafde leerlingen hebben behoefte aan variatie in inhoud, werkvormen en te gebruiken hulpmiddelen. De leerstof van Vooruit is ontwikkeld om hen de extra uitdaging en diepgang te bieden die ze nodig hebben. Vooruit is een uitgave van Kluwer in samenwerking met het CBO. Driemaal per jaar verschijnt er een katern-aanvulling van Vooruit, met lesmateriaal voor begaafde leerlingen op de basisschool. Het theoretisch kader van Vooruit wordt gevormd door het intelligentiemodel van Sternberg (analytische, creatieve en praktische denkvaardigheden). Voor de leerkracht en/of begeleider staan er interessante artikelen en interviews in.

 

Binnen het Vooruitwerklab (zie hierboven) wordt binnen een toegepaste setting het materiaal getoetst en nieuw materiaal ontwikkeld. Klik hier voor een overzicht van alle uitgaven van Vooruit. Voor informatie over of een abonnement op Vooruit kunt u zich wenden tot uitgeverij Wolters Kluwer.

 

 

Het Grote Vooruitwerklabboek
De coördinator van het CBO-onderwijs, dr. Els Schrover, is auteur van dit boek. Het boek is gemaakt voor basisscholen die een verrijkingsklas hebben of willen opzetten. U vindt er tien volledig uitgeschreven lessen van twee uur, geschikt voor leerlingen van 6 tot 12 jaar, compleet met handig te kopiëren vragenbladen voor de leerlingen en bladen voor verslaglegging en observatie voor de leerkracht. Daarnaast bevat het boek informatie over de doelstellingen van verrijking en de opzet van deze lessen, met een samenvatting van het theoretisch kader van deze verrijking: het werk van de psycholoog Robert Sternberg.

 

Het boek wordt uitgegeven door de Stichting Ontwikkeling Leermethoden. Voor informatie over of bestelling van dit boek verwijzen wij u naar www.slimlerenleren.nl.

 

 

Het Grote Vooruitwerklabboek deel 2
Deel 2 bevat 15 lessen (5 meer dan deel 1) en bouwt voort op de basisvaardigheden van de reeks: analytisch, creatief en praktisch denken. Bovendien leren de kinderen in 50 extra pagina’s meer over ‘hersenen en leren’ en waarom juist moeilijk leerwerk goed en nodig is. Zowel in deel 1 als deel 2 vindt u een opbouwende reeks van volledig uitgeschreven lessen met een ‘Grote Opdracht’, tips voor observatie en punten voor de nabespreking met de leerlingen, kopieerbare Vragenbladen voor de deelnemers en alle documenten voor verslaglegging van ieders leertraject.

 


Uitdagend onderwijs aan begaafde leerlingen

Dit boek van de hand van dr. Els Schrover helpt schoolleiders, intern begeleiders en leraren in het basis- of middelbaar onderwijs om goed onderbouwde verrijkingsprogramma’s op te zetten, met meetbare effecten.
De heldere opbouw van het boek geeft eerst inzicht in het leerproces van (hoog)begaafde leerlingen, om vervolgens het signaleren van leerlingen die baat hebben bij verrijking te behandelen.

 

Voor informatie over wordt u verwezen naar de website van Uitgeverij van Gorcum.

 

N.B. De boeken van dr. Els Schrover kunnen niet via het CBO verkregen worden.